Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

Viktige premisser for økt likestilling mindre diskriminering

A-Merking har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, kjønn, livssyn eller legning. Dette gjelder for eksempel i saker som vedrører lønn, avansement, rekruttering og generelle utviklingsmuligheter.

A-Merking har skriftlige mål og leveregler for å fremme et godt arbeidsmiljø med likestilling og uten diskriminering eller trakassering. Målene og levereglene er nedfelt i konsernets Etiske Retningslinjer. Alle nyansatte gjennomgår etiske retningslinjer i onboardingsprosessen.

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

For å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis, benyttes flere virkemidler:

 • Da kvinneandelen i bransjen generelt er lav skal vi oppfordre kvinner spesifikt til å søke, i alle utlyste stillinger.

 • Vi tilbyr like muligheter uansett hudfarge, kjønn, alder, nasjonalitet, religion, etnisk tilhørighet, seksuell legning, funksjonshemming, politisk ståsted eller andre særpreg. Vi aksepterer ikke noen form for diskriminering, mobbing eller trakassering. Dette er forankret i selskapets etiske retningslinjer.

 • Det er etablert en varslingskanal på post@a-merking.no som forvalter varsling av kritikkverdige forhold. Varslingssystemet håndterer både interne og eksterne henvendelser.

Systematisk arbeid:

 • Kontinuerlig måling: Oppfølging av kjønnsbalanse gjøres kontinuerlig i årlige gjennomganger  med være eiere.

Slik jobber vi for å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling;

 • Medarbeiderundersøkelse gjennomføres samtidig i årlig medarbeidersamtale. Resultatene fra samtalene i 2022 viste gjennomgående god trivsel og godt arbeidsmiljø. Det ble ikke rapportert om noen tilfeller av seksuell trakassering eller annen form for diskriminerende adferd.

 • Årlig måling og rapportering av kvinneandel i alle våre eier sine datterselskaper inngår i den formelle forretningsrapporteringen.

Det gjennomføres i tillegg en verifisering av lønnsnivå mellom kvinner og menn på like stillingsnivåer/-grupper som en del av den årlige lønnsjusteringsprosessen. Dette for å avdekke eventuelle avvik og iverksette korrigerende tiltak.

Vi har oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling

 • Det er identifisert flere årsaker til kjønns ubalanse ved rekruttering. Bransjens attraktivitet er en mulig forklaring. Bygg –og anleggsbransjen har lenge vært mannsdominert. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (Arbeidskraftundersøkelsen, 2020) viser at bransjen har kun 9,3 % kvinner. Rådgiverne er fortsatt de meste attraktive arbeidsgiverne for kvinnelige ingeniører i bransjen, mens yrkesfagene har mangel på kvinnelige kandidater. Ubevisst diskriminering ved ansettelse kan også være til hinder for likestilling. Samtidig må vi være ydmyke og erkjenne at en ikke har vært nok fremoverlent i rekrutteringen på området flere kvinner og økt mangfold. A-Merking arbeider med å adressere disse risikoene, både for å tiltrekke et større mangfold til bransjen og for å forsterke forståelsen for mangfold og inkludering i våre rekrutteringsprosesser.

Tiltakene inkluderer blant annet:

 • Mer bevisst på deltakelse i rekrutteringen, intervjuene mm

 • Fremheve gode rollemodeller i artikler og presentasjoner.

 • Mulige utfordringer knyttet til likestilling internt kan forklares utfra flere perspektiver:

 • Ubalansen mellom antall kvinner og menn i linje- og lederroller kan knyttes til de muligheter

som ligger i å utvikle ledere internt. Selv om kvinneandelen stadig øker, spesielt blant funksjonærer, tar det tid før dette resulterer i flere kvinnelige ledere og kvinner i nøkkelroller.